Tanıtım

TÜZÜKTEN ALINTI

Derneğin amacı, kültür ve sanatı desteklemektir.

Derneğin ağırlıklı olarak çalışma alanı, Türkiye’nin bütün kültürlerini keşfetmek ve desteklemek, Türkiye menşeli göçmenlerin Alman toplumuna kültürel etkiyi görünür kılmak, kapsamlı ve güncel bir Türkiye resmi yansıtmak ve ayrıca Almanya’da bir Türk kültür ağı kurmaktır. “Türkiye kültürü/Türkiye’den kültürler” üst kavramı, bugünkü Türkiye’de yaşayan ve yaşamış olan bütün insanların kültürleri, dinleri ve dillerini kapsamaktadır.

Tüzükteki amaçlara ulaşmak için dernek, sanat, kültür, bilim ve dil etkinlikleri düzenler. Dernek ayrıca, buluşmalar yaratarak Almanya’da yaşayan insanların birlikte yaşamasını destekler. Her iki ülkeden insanların ve kurumların kültürel ve bilimsel alandaki ilişkilerinin gelişmesi için çaba harcar. Dernek dünya görüşü, siyasî ve dinî olarak tarafsızdır; çalışmalarını her alanda eşitlikçi ve ırkçılık karşıtı gibi insani değerler üzerinden yürütür. Kültürün her alanında uluslararası düşünceyi, hoşgörüyü ve halkların anlaşımı fikrini destekler.

DERNEĞİN TEMEL İLKELERİ

  • Türkiye kültüründen, bugünkü Türkiye’de var olan ve geçmişte yaşamış olan insanların kültürlerini, dinlerini, dillerini, örf ve adetlerini anlıyoruz.
  • partiler üstü
  • devletten uzak
  • dinî olarak bağımsız
  • çalışma ve öz girişim özellikle arzu edilir
daha fazla bilgi